Cíl předmětu

Cílem předmětu technologie pro publikování na webu je poskytnout studentům přehled o současných technologiích tvorby webových aplikací. Na cvičeních je kladen důraz na praktické procvičení teoretických znalostí. Na mých cvičeních je probírána technologie ASP.NET. Během semestru jsou semináře rozděleny podle následující osnovy:

 1. Úvod do technologie, architektura asp.net mvc
 2. Seznámení s jazykem C#
 3. Ukázková aplikace
 4. Uživatelské vstupy, formuláře, validace
 5. Kompozice stránek, layout, předávání parametrů
 6. Přístup k datům, ORM frameworky, návrh datové vrstvy
 7. Uživatelské účty a role, Autentifikace a Autorizace
 8. AJAX, Testování
 9. Konzultace projektů

Úspěšný absolvent předmětu, resp. mých cvičení bude schopen vytvořit funkční zabezpečenou webovou aplikaci v technologii ASP.NET, pokrývající potřeby malé organizace (např. knihovna, bazar atp.)

Předpoklady

U studentů přihlášených na tento předmět (má cvičení) se předpokládá absolvování TNPW1 = znalost HTML, znalost objektového návrhu a objektového programování (PRO1, PRO2). Vzhledem k časové dotaci (1 hod. cv) není možné probrat veškerou látku na cvičeních a naučit tak studenty asp.net "step-by-step". Je nutné, aby se studenti aktivně zapojili a nespoléhali pouze na informace a postupy naučené na cvičeních. Na cvičeních lze stihnout pouze názorně ukázat použití konkrétních komponent, postupů... Od studentů se tedy očekává domácí příprava. Poslední cvičení jsou vyhrazena ke konzultacím projektů - je velice výhodné těchto konzultací využít.

Průběh cvičení

První cvičení jsou názorná, studenti dle názorných pokynů plní jednoduchá zadání, řešená současně na projektor (názorná výuka). Toto se týká úvodu, architektury, seznámení s jazykem C# a HelloWorl aplikace. Na dalších cvičeních je studentům zadán úkol, který plní v rámci předpřipravené kostry aplikace. Jednotlivé úkoly jsou typu "doplňte vstupní formulář a zajistěte validaci, vytvořte datový zdroj pro zobrazení v komponentě, vytvořte metodu zajišťující vložení do db s ošetřením proti sql injection atd."

Požadavky na projekt

Požadavky na projekt jsou sepsány v dokumentu (Downloads-TNPW2 zápočet)

Součástí aplikace je i stručná dokumentace (cca 1-2 A4) ve které je popsán cíl projektu, použité technologie, zabezpečení, účel a vazby stěžejních tříd, časová náročnost vývoje a odhadovaná cena projektu.

Dobrovolně lze samozřejmě použít podpůrné technologie typu silverlight, ajax control toolkit a podobně. Též lze aplikaci postavit na asp.net mvc.

Tématicky si aplikaci studenti navrhují sami, je nanejvýš vhodné návrh aplikace konzultovat

Podmínky pro úspěšné absolvování

Předmět je zakončen zápočtem. Zápočet se uděluje za odprezentovaný projekt. Na prezentace projektů je tedy vhodné mít aplikaci někde nasazenou (aspone.cz - freehosting), popřípadě ji odprezentovat na ntb. Na prezentace projektů budou vypsány termíny v isitu během zkouškového období. V případě dřívějšího splnění je možné prezentovat aplikaci na posledních cvičeních. Hodnotí se celková koncepce a provedení aplikace, dle bodů z požadavků. Projekt je hodnocen stupnicí přijat / nepřijat - započteno / nezapočteno. V případě drobných výhrad je možno tyto malé nedostatky opravit a odprezentovat projekt znovu na některém z dalších termínů

Doporučení

 • na svůj počítač si nainstalujte visual studio 2017 dostupné z msdnaa (http://iris.uhk.cz/msdn/) a ms sql express 2017 R2 (dostupné zdarma)
 • u sql serveru používejte authentication mode - mixed, v asp.net aplikaci nepoužívejte windows autentifikaci ale klasickou kde se předává login a heslo (obsaženo v connection string).
 • pokud máte sebemenší nejasnosti, ptejte se
 • zkoušejte použití probraných i ostatních komponent
 • používejte přiložené materiály, projděte si nějaké tutoriály

Materiály (tutoriály, literatura)

Pro ASP.net MVC 5 - Adam Freeman